Szkolenia BHP dla pracowników – co musisz wiedzieć?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy względem przyszłych i obecnych pracowników jest zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które muszą zostać poprzedzone szkoleniami BHP. Ich forma, rodzaj i częstotliwość jest uzależniona od stanowiska i obowiązków pełnionych przez pracownika.

Szkolenia BHP przepisy i rodzaje

Przepisy regulujące szkolenia BHP przewidują dwa rodzaje szkoleń – wstępne oraz okresowe. Każde z nich musi zostać przeprowadzone przez jednostkę organizacyjną, która prowadzi działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście szkolenie może być również przeprowadzane przez pracodawcę, który uzyskał stosowne kwalifikacje i pozwolenie uprawniające go w tym zakresie.
Co więcej, każde szkolenie BHP musi zostać zorganizowane w czasie pracy pracownika i na koszt pracodawcy. Natomiast każdy pracownik, po odbyciu takiego szkolenia i zapoznaniu się z wszelkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy jest zobowiązany do potwierdzenia tego faktu na piśmie. To oświadczenie jest niezwykle ważnym dokumentem, szczególnie w przypadku kontroli PIP – Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z tym oryginał zostaje umieszczony w aktach osobowych pracownika.

Jak często powinny być organizowane szkolenia BHP?

Częstotliwość szkoleń BHP jest ściśle związana z warunkami i rodzajem wykonywanej pracy. Pracownicy, którzy zajmują stanowiska robotnicze, są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach BHP raz na 3 lata. Natomiast ta sama grupa pracowników, która dodatkowo na swoich stanowiskach wykonuje prace szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia, powinna powtarzać szkolenia każdego roku. Raz na 5 lat organizuje się szkolenia dla pracodawców, pracowników zarządzającymi innymi pracownikami, kierowców itd. Z kolei pracownicy administracyjno-biurowi powtarzają szkolenia co 6 lat.
Istnieje również grupa pracowników, która nie ma obowiązku uczestniczenia w szkoleniach BHP. Są to wszyscy pracownicy administracyjno-biurowi, którzy zostali zatrudnieni u pracodawcy należącego do grupy zawodowej określonej nie wyżej niż trzecią kategorią ryzyka.

Artykuł powstał w oparciu o informacje zawarte na stronie https://koziolekbhp.pl/